BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

EN ISO IEC 17024

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
ISO17024

TS EN ISO/IEC 17024 Standardı personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel kabul gören mukayese esaslarını gerçekleştirme ve teşvik etme amacıyla hazırlanmıştır. Personel belgelendirmesi, belgelendirilmiş personelin belgelendirme programı ile belirlenen şartların karşılandığı güvencesini sağlama araçlarından biridir. Söz konusu belgelendirme programına duyulacak güven, genel kabul gören değerlendirme prosesi, onu takiben gözetim ve belgelendirilmiş personelin yeterliğinin periyodik olarak yapılan yeniden değerlendirmeler aracılığı ile gerçekleştirilir.

Bununla birlikte, personele uygulanacak belgelendirme programlarının gerekçelendirilebildiği durumlar ile başka türlü nitelendirme biçimleri arasında ayırım yapılması gerekmektedir. Giderek artan teknolojik yenilik hızına ve personel uzmanlaşmasındaki gelişime paralel olarak, yeni personel belgelendirme programlarının geliştirilmesi, öğrenim ve eğitimdeki değişimleri dengeleyebilmekte ve böylece küresel iş pazarına kolaylık sağlamaktadır. Resmî veya hükümetin faaliyetlerinin söz konusu olduğu kamu hizmeti alanlarında hâlâ belgelendirmeye alternatif yaklaşımlar gerekli olabilir.

Yönetim sistem belgelendirme/tescil kuruluşları gibi, diğer tip uygunluk değerlendirme kuruluşlarının aksine, personel belgelendirme kuruluşunun karakteristik fonksiyonlarından biri, yeterlilik ve bunun derecelendirilmesi için objektif kriterlerin kullanıldığı sınavların yapılmasıdır. Belgelendirme kuruluşu tarafından iyi plânlandığı ve programlandığı takdirde böyle bir sınav, işlemlerin tarafsızlığını sağlamaya ve menfaat çatışması riskini azaltmaya önemli ölçüde katkı sağlayabilir. TS EN ISO/IEC 17024 Standardı, alternatif şartlar da dahil edilmiştir.

Her iki durumda da TS EN ISO/IEC 17024 Standardı, belgelendirme kuruluşlarının ve onların belgelendirme programların ulusal ve uluslararası seviyelerde kabul görmelerini kolaylaştırmak için bir temel oluşturmalıdır. Sadece personel belgelendirmesi için programların geliştirilmesi ve sürdürülmesi, sistemlerinin uyumlulaştırılması, belgelerin karşılıklı tanınması ve global personel teatisi için bir ortam oluşturabilir. TS EN ISO/IEC 17024 Standardı, personel belgelendirme programı uygulayan belgelendirme kuruluşlarının tutarlı, karşılaştırılabilir ve güvenilir bir biçimde işletilmelerini sağlayacak şartları belirlemektedir. TS EN ISO/IEC 17024 Standardı yer alan şartların personel belgelendirmesi programlarını işleten kuruluşlar için genel şartlar olduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle, kanıtlanmış pazar ihtiyaçları/talepleri (örneğin, mesleğin geliştirilmesi) veya hükümetin özel şartlarını (örneğin kamunun korunması) karşılamak üzere TS EN ISO/IEC 17024 Standardı yer alan şartlara ekleme yapılması gerekebilir. TS EN ISO/IEC 17024 Standardı, personel için geliştirme ve sürdürülebilirlik programları da dâhil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel şartların belirlenmesini kapsar. Bazı ülkelerde, belirlenen şartlara göre personelin yeterliğinin uygunluğunu doğrulayan kuruluşlar, “belgelendirme kuruluşu” olarak , bir başka kısım ülkelerde “tescil kuruluşları” olarak, yine bir başka grup ülkede de “değerlendirme ve tescil kuruluşu” veya “belgelendirme/tescil/lisans veren kuruluşlar” olarak, yine bir kısım ülkelerde de “tescil edici” olarak adlandırılmaktadır. TS EN ISO/IEC 17024 Standardı “belgelendirme kuruluşu” ifadesinin kullanılması seçilmiştir. Ancak, bu ifadenin sınırlayıcı olduğu düşünülmemelidir.

TS EN ISO/IEC 17024 standardı maddeleri aşağıda verilmiştir.
4 Genel şartlar
4.1 Yasal hususlar
4.2 Belgelendirme kararına ilişkin sorumluluk
4.3 Tarafsızlığın yönetimi
4.4 Finans ve yükümlülük
5 Yapısal şartlar
5.1 Yönetim ve organizasyon yapısı
5.2 Eğitim açısından belgelendirme kuruluşunun yapısı
6 Kaynak şartları
6.1 Genel personel şartları
6.2 Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel
6.3 Dış kaynak kullanımı
6.4 Diğer kaynaklar
7 Kayıtlara ve bilgilere ilişkin şartlar
7.1 Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin kayıtlar
7.2 Kamuya açık bilgi
7.3 Gizlilik
7.4 Güvenlik
8 Belgelendirme programları
9 Belgelendirme prosesi şartları
9.1 Başvuru prosesi
9.2 Değerlendirme prosesi
9.3 Sınav prosesi
9.4 Belgelendirme kararı
9.5 Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması
9.6 Yeniden belgelendirme prosesi
9.7 Belge, logo ve işaretlerin kullanımı
9.8 Belgelendirme kararlarına karşı itiraz
9.9 Şikâyetler
10 Yönetim sistemi şartları
10.1 Genel
10.2 Genel yönetim sistemi şartları

Her bir belgelendirme kategorisi için bir belgelendirme programı olmalıdır. Bir belgelendirme programı aşağıdaki unsurları içermelidir:

 1. Belgelendirme kapsamı,
 2. İş ve görev tanımı,
 3. Şart koşulan yeterlilik,
 4. Beceriler (uygulanabilirliği olduğunda),
 5. Ön şartlar (uygulanabilirliği olduğunda),
 6. Davranış kuralları (uygulanabilirliği olduğunda).

Beceriler; görme, duyma, hareket etme gibi fiziksel kabiliyetleri içerebilir. Davranış kuralları, programın şart koştuğu ahlaki veya kişisel davranışları tanımlar.

Bir belgelendirme programı aşağıdaki belgelendirme prosesi şartlarını içermelidir:

 1. İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme için kriterler,
 2. İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme için değerlendirme yöntemleri,
 3. Gözetim yöntemleri ve kriterleri (gözetim söz konusu ise),
 4. Belgelendirmenin askıya alınması ve geri çekilmesi için kriterler,
 5. Belgelendirme kapsamı veya seviyesinin değiştirilmesi için kriterler (değiştirme söz konusu ise)

Belgelendirme kuruluşunun, belgelendirme programının oluşturulması ve gözden geçirilmesinde aşağıdakilerin dâhil edildiğini göstermek için dokümanları olmalıdır:

 1. Uygun uzmanların yer aldığını,
 2. Hiçbirinin çıkar baskın olmaksızın, önemli ölçüde ilgili tüm tarafların çıkarlarının adil olarak temsil edildiği uygun bir yapının kullanıldığını,
 3. Uygulanabilirliği olduğunda, ön şartların belirlendiğini ve yeterlilik şartları ile uyumlu hale getirildiğini,
 4. Değerlendirme mekanizmalarının belirlendiğini ve yeterlilik şartları ile uyumlu hale getirildiğini,
 5. Aşağıdaki hususlar için bir iş veya uygulama analizinin gerçekleştirildiğini ve güncellendiğini,
 6. Başarılı performans için görevleri belirleme,
 7. Her bir görev için gereken yeterliliği belirleme,
 8. Ön şartları belirleme (uygulanabilirliği olduğunda),
 9. Değerlendirme mekanizmalarını ve sınav içeriğini doğrulama,
 10. Yeniden belgelendirme şartlarını ve aralığını belirleme.

Personel belgelendirmesi için belgelendirme programları, kamu kuruluşlarının belirli şartlarına (kamunun korunması gibi) kanıtlanmış pazar ihtiyacına/istemine (örneğin güvenirlik, itimat ve mesleğin iyileştirilmesi gibi) cevap vermek üzere oluşturulmuştur. İlgili taraflarca programa sağlanan destek ve programın içeriğini kabul ettiklerinin kanıtı, programa katılımın sağlanması için kişi/kuruluşlara bilgi verilmesi, web sitelerinde duyurular, üniversite öğrenci konseylerinin katılımı, Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlarında düzenlenecek eğitimlerle sağlanmaktadır.

Kişileri belgelendirenkuruluşlar ve bu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin prensipler

TS EN ISO/IEC 17024 Standardı, oluşabilecek tüm durumlar için özel şartlar vermez. Bu prensiplerin, önceden tahmin edilemeyen durumlara ilişkin alınması gerekebilecek kararlar için kılavuzluk bilgileri olarak uygulanması esastır. Prensipler, şartlar değildir. Kişileri belgelendirmenin nihai amacı, bir kişinin bir görev veya bir işi yapmak için bireysel yeterliliğini onaylamaktır. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirmenin sadece yeterliliğini kanıtlayan kişilere verilmesinden sorumludur. Kişileri belgelendirme, kamunun duyduğu güven ve inanç vasıtasıyla değer katar. Kamunun duyduğu güven, yeterliliğin üçüncü bir tarafça tarafından geçerli bir şekilde değerlendirilmesine ve bunun belirli aralıklarla yeniden teyit edilmesine dayanır. Belgelendirme kuruluşunun; yeterliliği, tarafsızlığı ve dürüstlüğü konusunda ilgili taraflara karşı güven verecek bir sorumluluk içerisinde hareket etmesi esastır.

Tarafsızlık

Bir kişinin belgelendirilmesinin; belgelendirme kuruluşu tarafından adil, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme sonrasında elde edilen objektif delile dayanması ve diğer çıkarlar veya diğer tarafların etkisi altında kalmaması esastır. Faaliyetlerinin ve bunların sonuçlarının güven vermesi için, belgelendirme kuruluşlarının ve personelinin, tarafsız olması ve tarafsız olarak algılanması şarttır.

Tarafsızlığa yönelik tehditler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir:

 1. Bireysel çıkar tehditleri; kendine yarar sağlamak için kendi çıkarına göre hareket eden kişi veya kuruluştan kaynaklanan tehditler,
 2. Sübjektiflik tehditleri; kişisel eğilimin objektif delilin önüne geçmesinden kaynaklanan tehditler,
 3. Aşinalık tehditleri; başka bir kişiye aşinalığı olan veya bu kişiye itimat eden kişiden kaynaklanan tehditler, örneğin; bir aday ile aralarında, objektif hüküm vermeyi etkileyecek bir şekilde ilişki tesis eden bir sınav yapan veya belgelendirme kuruluşu personeli,
 4. Korkutma tehditleri; bir belgelendirme kuruluşu veya onun personelinin, bir aday veya diğer ilgili taraflardan korkularından dolayı objektif bir şekilde davranmalarını engelleyecek tehditler,
 5. Finansal tehditler; bir belgelendirme kuruluşunun gelir kaynağı tarafsızlığa yönelik bir tehdit olabilir.

Yeterlilik

Belgelendirme kuruluşunun personelinin yeterliliği, güven oluşturan bir belgelendirme sağlamak için şarttır.

Gizlilik ve açıklık

Gizlilik ve açıklıkla ilgili şartlar arasındaki dengenin yönetimi, paydaşların itimadını ve belgelendirme faaliyetlerinin değeri hakkındaki algılamalarını etkiler.

Şikâyet ve itirazlara cevap verme

Şikâyet ve itirazların etkin bir şekilde çözümü; belgelendirme kuruluşunun ve ilgili tarafların; hatalara, ihmallere veya makul olmayan davranışlara karşı korunması için önemli bir araçtır.

Sorumluluk

Belgelendirme kuruluşu, bir belgelendirme kararına dayanak oluşturacak olan yeterli objektif delili elde etmekten sorumludur.