BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

TS EN ISO/IEC 17025

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
ISO17025

TS EN ISO 17025 standardın ilk baskısı (1999), ISO/IEC Guide 25 ve EN 45001’in uygulamalarında edinilen kapsamlı deneyimlerin sonucu olarak hazırlanmış, ancak bunların her ikisinin de yerini başka standartlar almıştır. TS EN ISO 17025 standardı, bir yönetim sistemini uyguladıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının sağlaması gereken bütün şartları içerir.

Bu standardın ilk baskısında ISO 9001:1994 ve ISO 9002: 1994’e atıfta bulunulmaktadır. Bu standartların yerini ISO 9001: 2008 almıştır. Bu değişiklik ISO/IEC 17025’te de gerekli düzeltmelerin yapılmasını gereklikılmıştır. Bu ikinci basımda, ISO 9001’in ışığı altında sadece gerekli olan maddelerde değişiklikler yapılmış veya yeni maddeler eklenmiştir. Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının teknik yeterliliğini tanıyan akreditasyon kuruluşları, bu laboratuvarların akreditasyonuna temel olarak bu standardı kullanmalıdır. Madde 4, kusursuz bir yönetim içingereken şartları belirtir. Madde 5, laboratuvarın yaptığı çeşitli deneylerin ve/veya kalibrasyonların teknik yeterliliğini göstermek için sağlaması gereken şartları belirtir. Yönetim sistemlerinin kullanımındaki gelişmeler, büyük kuruluşların parçasını oluşturan veya başka hizmetler de sunan laboratuvarların genel olarak hem ISO 9001’e hem de bu standarda uygun olduğu bilinen bir kalite yönetim sistemine göre çalışmalarının sağlanmasına olan ihtiyacı artırmıştır. Bu nedenle, laboratuarın yönetim sistemi kapsamına giren deney ve kalibrasyon hizmetlerinin kapsamıyla ilgili EN ISO 9001’in bütün şartlarının birleştirilmesine özen gösterilmiştir.

Bu nedenle, bu standarda uygun olan deney ve kalibrasyon laboratuvarları, ISO 9001 standardına da uygun olarak çalıştırılır. Laboratuvarın kalite yönetim sisteminin ISO 9001’in şartlarına uygunluğu, laboratuvarın teknik olarak geçerli veriler ve sonuçlar sunma konusundaki yeterliliğini göstermemektedir. Ayrıca, bu standarda uygunluk, laboratuvarın uyguladığı kalite yönetim sisteminin ISO 9001’in bütün şartlarına uygunluğu anlamına gelmemektedir. Deney ve kalibrasyon sonuçlarının ülkeler arasında kabul edilmesi, ancak laboratuvarlar bu standarda uygun iseler ve bu standardı kullanarak başka ülkelerdeki eşdeğer kuruluşlarla karşılıklı tanıma sözleşmeleri yapan akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmişlerse mümkün olacaktır. Bu standardın kullanılması, laboratuvarlar ve diğer kuruluşlar arasında işbirliği oluşturacak ve bilgi ve tecrübenin karşılıklı değişimine, standartların ve prosedürlerin birbirleriyle uyumlu hale getirilmesine yardımcı olacaktır.

TS EN ISO 17025 standardı, numune alma dâhil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir laboratuarın yeterliliğinin tanınması için sağlaması gereken genel şartları kapsar. Bu standart, standart dışı ve laboratuar tarafından geliştirilen metotlarla yapılan deney ve kalibrasyon hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin şartları da kapsar. TS EN ISO 17025 standardı, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar, birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar. TS EN ISO 17025 standardı, personel sayısına veya deney ve/veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara uygulanabilir. Laboratuvar, numune alma, yeni metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi bu standard kapsamında yer alan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa, bu hususlarla ilgili maddelerdeki şartlar uygulanmaz. TS EN ISO 17025 standardındaki notlar, metne açıklık kazandırmak, örnekler vermek ve yol göstermek amacıyla verilmiştir. Bu notlar, şartları içermezler ve bu standardın tamamlayıcı bir parçası değildirler. TS EN ISO 17025 standart, laboratuvarın kalite, idari ve teknik işlemleri için yönetim sistemlerini geliştirmeleri amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmıştır. TS EN ISO 17025 standart, laboratuvarın müşterileri, yasal yetkililer ve akreditasyon kuruluşları tarafından, laboratuvarların yeterliklerinin tanınması ve onaylanması için de kullanabilir. TS EN ISO 17025 standardın, laboratuvarların belgelendirilmesine esas alınması amaçlanmamıştır.

TS EN ISO 17025 standardında “yönetim sistemi” terimi, laboratuvarın işlemlerini düzenleyen kalite, idarî ve teknik sistemler anlamında kullanılmaktadır. Yönetim sisteminin belgelendirilmesi, bazen tescil olarak da adlandırılmaktadır. TS EN ISO 17025 standardı, laboratuvarların faaliyetleri ile ilgili düzenleyici kurallara ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kapsamaz. Deney ve kalibrasyon laboratuvarları, bu standardın şartlarına uyduğu takdirde, deney ve kalibrasyon faaliyetlerinde ISO 9001’in ilkelerini de karşılayan bir kalite yönetim sistemi uygulamış olurlar. TS EN ISO 17025 standardı ve ISO 9001 arasında çapraz eşleşme bulunmaktadır. TS EN ISO 17025 standardı, ISO 9001’de kapsanılmayan teknik yeterlik şartlarını içermektedir. Şartların tutarlı bir biçimde uygulanmasını sağlamak için TS EN ISO 17025 standardında yer alan bazı şartların açıklanması veya yorumlanması gerekli olabilir. Belirli alanlarda, özellikle akreditasyon kuruluşlarında uygulamaların oluşturulması amacıyla özel alanlardaki uygulamalar için kılavuzluk bilgileri ISO/IEC 17011 verilmiştir. Laboratuvar, deney ve kalibrasyon faaliyetlerinin bir kısmı veya tamamı için akredite edilmeyi istediği takdirde, ISO/IEC 17011’e uygun olarak faaliyet gösteren bir akreditasyon kuruluşunu seçmesi tavsiye edilir.

Özel alanlardaki uygulamalar için kılavuz

TS EN ISO 17025 standardında belirtilen şartlar genel terimlerle ifade edilmiştir ve bu şartlar bütün deney ve kalibrasyon laboratuvarlarına uygulanırken şartların açıklanması gerekebilir. Bu gibi uygulamalar hakkındaki açıklamalar, burada uygulamalar olarak adlandırılmıştır. Uygulamalar, TS EN ISO 17025 standardında kapsanmayan ilâve genel şartları kapsamamalıdır. Uygulamalar, belirli deney ve kalibrasyon alanları, deney teknolojileri, ürünler, malzemeler veya özel deneyler veya kalibrasyonlar için TS EN ISO 17025 standardında genel olarak verilen kriterlerin (şartların) detaylandırılması olarak düşünülebilir. Buna bağlı olarak, uygulamalar, yeterli teknik bilgiye ve tecrübeye sahip olan elemanlar tarafından oluşturulmalı ve bir deney veya kalibrasyonun uygun biçimde yürütülmesi için temel veya en önemli konuları ele almalıdır. Mevcut uygulamaya bağlı olarak, TS EN ISO 17025 standardının teknik şartları için uygulamaların oluşturulması gerekli olabilir. Uygulamalar, bu standardın her bir maddesinde genel olarak belirtilmiş olan şartlara ayrıntılar veya bilgiler eklenerek (meselâ, laboratuvardaki sıcaklık ve nem için özel sınırlamalar gibi) oluşturulabilir. Bazı durumlarda uygulamalar, sadece belirli bir deneye veya kalibrasyon metoduna veya kalibrasyon veya deney metotlarının bir grubuna uygulanacak şekilde oldukça sınırlı olabilir. Diğer durumlarda uygulamalar, birçok ürünün veya numunenin deneyine veya kalibrasyonuna veya deney veya kalibrasyonun bütün alanlarına uygulanacak şekilde oldukça geniş olabilir.

Uygulamalar, bir teknik alanın tamamındaki deney veya kalibrasyon metotlarının bir grubuna uygulanırsa, bütün metotlar için ortak bir dil kullanılmalıdır. Başka bir seçenek olarak, deneylerin ve kalibrasyonların, ürünlerin, malzemelerin veya deneylerin veya kalibrasyonların teknik alanlarının özel çeşitlerine ve grupları ile ilgili standarda ilâveler yapmak için, uygulamaların ayrı bir doküman olarak geliştirilmesi gerekebilir. Böyle bir doküman, yapılan atıflarla bu standardın asıl doküman olarak kalmasını sağlamak kaydıyla, sadece gerekli ek bilgileri içermelidir. Ayrıntılarla dolu dokümanların aşırı miktarda çoğalmasını önlemek için çok özel uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu ekteki rehberlik, kendi amaçları için uygulamalar geliştiren akreditasyon kuruluşları veya diğer değerlendirme kuruluşları tarafından kullanılmalıdır (meselâ, özel konulardaki akreditasyon gibi).

TS EN ISO 17025 standardı iki ana başlıkta değerlendirilmektedir. Standardın 4. Maddesi Yönetim Sistemini, 5. Maddesi ise Teknik faaliyetleri açıklamaktadır.

4 Yönetim şartları
4.1 Kuruluş
4.2 Yönetim sistemi
4.3 Doküman kontrolü
4.4 Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
4.5 Deneylerin ve kalibrasyonların taşerona verilmesi
4.6 Hizmet ve malzemelerin satın alınması
4.7 Müşteriye hizmet
4.8 Şikâyetler
4.9 Uygun olmayan deney ve/veya kalibrasyon işleminin kontrolü
4.10 İyileştirme
4.11 Düzeltici faaliyet
4.12 Önleyici faaliyet
4.13 Kayıtların kontrolü
4.14 İç tetkikler
4.15 Yönetimin gözden geçirmesi

5 Teknik şartlar
5.1 Genel
5.2 Personel
5.3 Yerleşim ve çevre şartları
5.4 Deney ve kalibrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması
5.5 Cihazlar
5.6 Ölçümlerin izlenebilirliği
5.7 Numune alma
5.8 Deney numunelerine ve kalibrasyona gelen cihazlara uygulanan işlemler
5.9 Deney ve kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin güvencesi
5.10 Sonuçların rapor haline getirilmesi

Laboratuvar veya laboratuvarın bağlı olduğu kuruluş, yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir kurum olmalıdır. Laboratuvar, deney ve kalibrasyon çalışmalarının, bu standardın şartlarını karşılamasından, müşterinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur. Laboratuvarın yönetim sistemi, sabit tesislerinde, sabit tesislerinin dışında veya bağlantılı olan geçici veya gezici tesislerinde yapılan çalışmaları kapsamalıdır. Laboratuvar, deney ve/veya kalibrasyon hizmetlerinden farklı faaliyetleri bulunan bir kuruluşun bir bölümü ise, laboratuvarın deney ve/veya kalibrasyon çalışmalarına katılan veya bu çalışmaları etkileyen kilit personelin sorumlulukları, olabilecek görev çelişkilerini ortadan kaldıracak şekilde tanımlanmalıdır.

Laboratuvar, büyük bir kuruluşun bir bölümü olarak faaliyet gösteriyorsa, bu kuruluşun yapısı; ilgi alanları çelişen meselâ, üretim, ticarî pazarlama veya finansman gibi bölümlerinin, laboratuvarın bu standardın şartlarına uygunluğunu olumsuz etkilemeyeceği bir şekilde düzenlenmelidir. Üçüncü taraf laboratuvar olarak tanınmak isteyen bir laboratuvar, tarafsızlığını ve kendisinin ve elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticarî, malî ve diğer baskılardan uzak çalıştığını ispat etmelidir. Üçüncü taraf deney veya kalibrasyon laboratuvarı, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve deney veya kalibrasyon çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü tehlikeye atacak hiçbir faaliyet içine girmemelidir.

Laboratuvar

 1. Yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi de dâhil görevlerini yerine getirmek ve yönetim sisteminden veya deney ve/veya kalibrasyon prosedürlerinden sapmaların oluşumunu tespit etmek ve bu tür sapmaları önlemek veya en aza indirmek için gerekli işlemleri başlatmak üzere diğer sorumluluklarına bakmaksızın, gerekli olan yetki ve kaynaklara sahip İdarî ve teknik personele sahip olmalıdır
 2. Yönetiminin ve personelinin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticarî, malî ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemelere sahip olmalıdır.
 3. Sonuçların elektronik olarak muhafazası ve iletimini koruma altına alan prosedürler de dahil olmak üzere, müşterilerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağlayan, politika ve prosedürlere sahip olmalıdır.
 4. Yeterlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önleyecek politika ve prosedürlere sahip olmalıdır.
 5. Kuruluşu ve yönetim yapısını, herhangi bir ana kuruluş içindeki yerini; kalite yönetimi, teknik faaliyetler ve destek hizmetleri arasındaki ilişkileri tarif etmelidir.
 6. Deney ve/veya kalibrasyon kalitesine doğrudan etkisi olan, yönetme, uygulama veya doğrulama görevini yerine getiren bütün personelin sorumluluklarını, yetkilerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini belirlemelidir.
 7. Personel adayları dâhil bütün deney ve kalibrasyon elemanlarının, metotları ve prosedürleri ve her deney ve/veya kalibrasyonun hedefini bilen, deney veya kalibrasyon sonuçlarını değerlendirebilen uzmanlar tarafından uygun şekilde yönlendirilmelerini sağlamalıdır.
 8. Laboratuvar işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden genel olarak sorumlu bir teknik yönetime sahip olmalıdır.
 9. Diğer görev ve sorumluluklarından bağımsız olarak, kalite ile yönetim sisteminin uygulanmasını ve daima takip edilmesini sağlamak için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip, hangi isim altında olursa olsun bir kalite yöneticisi atanmalı; bu yönetici, laboratuvar politikası ve kaynaklar hakkında kararların alındığı en yüksek yönetim kademesine doğrudan ulaşabilmelidir.
 10. Kilit konumdaki yönetici personel için vekiller atanmalıdır
 11. Personelin, yapılan faaliyetlerin önemi ve bunların yönetim sisteminin hedeflerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunacağının bilincinde olması sağlanmalıdır. Bireyler birden fazla göreve sahip olabilirler ve her görev için bir yardımcı atanması uygun olmayabilir.

Üst yönetim, laboratuvarda uygun iletişim süreçlerinin oluşturulmasını ve yönetim sisteminin etkin işleyişi için, etkin bir iletişimin gerçekleşmesini sağlamalıdır. Laboratuvar, faaliyetlerinin kapsamına uygun bir yönetim sistemi oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürülmelidir. Laboratuvar, politika, sistem, program, prosedür ve talimatlarını, deney ve/veya kalibrasyon sonuçlarının kalitesini güvenceye alacak seviyede doküman hâline getirmelidir. Sistem dokümantasyonu, ilgili personele iletilmeli ve bu personel tarafından anlaşılmış, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır.

Bir laboratuvar tarafından yapılan deneylerin ve/veya kalibrasyonların doğruluk ve güvenilirliğini birçok faktör belirler. Bu faktörler aşağıdakilerden gelen katkıları içerir:

 1. İnsan faktörü,
 2. Yerleşim ve çevre şartları,
 3. Deney ve kalibrasyon metotları ve bu metotların geçerli kılınması,
 4. Cihazlar,
 5. Ölçme izlenebilirliği ,
 6. Numune alma ,
 7. Deney ve kalibrasyon malzemelerinin taşınması,
 8. Deney ve/veya Kalibrasyon malzemelerine uygulanan işlemler
 9. Deney ve/veya Kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin temini
 10. Sonuçların raporlanması.

Faktörlerin toplam ölçüm belirsizliğine katkı derecesi, deneyden deneye ve kalibrasyondan kalibrasyona önemli farklılıklar gösterir. Laboratuar; deney ve kalibrasyon metotlarının ve prosedürlerinin geliştirilmesinde, personelin eğitilmesi ve vasıflandırılmasında, kullanılacak cihazların seçiminde ve kalibrasyonunda bu faktörleri dikkate almalıdır.

Deney ve/veya Kalibrasyon Laboratuarları akreditasyon sürecinde en önemli konular ve noktalar kısaca aşağıda açıklanmıştır.

 1. Kuruluş yasal alt yapısı ile ilgili şartları beyan etmek durumundadır.
 2. Etkin ve işler bir kalite yönetim sistemi kurmalıdır.
 3. Ölçüm Belirsizliği ve Metot Validasyon çalışmalarını gerçekleştirmelidir.
 4. Akreditasyon kapsamında yeterlilik ve/veya karşılaştırma deneylerine katılmalıdır.

http://www.ftalat.com

http://www.fitalat.com

http://www.azoboyar.com

http://www.tekstiltesti.com

http://www.tekstiltestleri.com

http://www.hasliktesti.com

http://www.hasliktestleri.com

http://www.fizikseltestler.com

http://www.ekolojiktestler.com

http://www.deritesti.com

http://www.deritestleri.com

http://www.kumastesti.com

http://www.kumastestleri.com

http://www.otomotivtestleri.com

http://www.otomotivtesti.com

http://www.tekstillaboratuvari.com

http://www.kalitesertifikasi.com

http://www.kalitesertifika.com