BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

CE Belgelendirme

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
ce

CE İşareti Nedir?

CE işareti, Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, kalite güvencesine ilişkin değildir. Sadece ürünün temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işarettir.
Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu dolayısıyla 1985 yılında benimsediği “Yeni Yaklaşım Politikası” kapsamındaki “Yeni Yaklaşım Direktifleri’”ne konu olan ürünlerin Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birine girişi için üzerinde CE işareti taşıması zorunludur. CE uygunluk işareti, “Yeni Yaklaşım Direktifleri”ne konu olan ürünlerin AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir nevi pasaport işlevi görmektedir.
CE İşaretinin Sorumluluğu Kime Aittir?
Ürünün CE işaretli olarak AB ülkelerinde piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değil ise, bu sorumluluk ithalatçıya geçmektedir. Bu durumda ithalatçı için, ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorunluluk haline gelmektedir.
CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürün Grupları Nelerdir?
“Yeni Yaklaşım Direktifleri” hükümlerine uygun olarak üretilen ve asgari güvenlik koşullarına sahip olan, dolayısıyla da AB ülkelerine girişte CE uygunluk işareti taşıması zorunlu olan 23 ürün grubu bulunmaktadır. Bu ürün grupları ile Türkiye’de bu ürün gruplarına ilişkin AB mevzuatının uyumundan sorumlu kuruluşlar aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.

Direktifin Kapsadığı Alan

 1. Alçak Gerilim Cihazları
 2. Basit Basınçlı Kaplar
 3. Gaz yakan aletler
 4. Sıcak su kazanları
 5. Elektromanyetik uyumluluk
 6. Makinelar
 7. Sivil kullanım için patlayıcılar
 8. Otomatik olmayan tartı aletleri
 9. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 10. Asansörler
 11. Dondurucular
 12. Basınçlı kaplar
 13. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
 14. Floresan lambalarda enerji etkinliği
 15. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
 16. Tıbbi cihazlar
 17. In vitro tıbbi tanı cihazları
 18. Oyuncaklar
 19. Gezi amaçlı tekneler
 20. İnşaat malzemeleri
 21. Kişisel korunma donanımları
 22. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
 23. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

CE İşareti Ürüne Nasıl İliştirilir?
Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünler “ Düşük riskli ürünler” ve “Yüksek riskli ürünler” olarak iki farklı grupta değerlendirilmektedir. Ürünlerin hangi gruba girdiği ilgili direktifte belirtilmektedir veya test kuruluşları aracılığıyla tespit edilebilmektedir.
Düşük riskli ürünler için, üretici ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını tespit etmekte ve uygun olması halinde bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE işaretini iliştirebilmektedir. Burada üretici ürünün uygunluğunu direktifi dikkate alarak kendi tespit etmekte veya başka bir test kuruluşuna ürünü test ettirmektedir.
Yüksek riskli ürünler için ise, üreticinin mutlak surette AB üyesi ülkelerde yerleşik ama diğer ülkelerde de şube veya temsilciliği olan “Onaylanmış Kuruluş”lara başvurma zorunluluğu vardır. Başvurulan “Onaylanmış Kuruluş” yani test ve/veya belgelendirme kuruluşunun yapacağı test neticesinde ürünün ilgili direktiflere uygunluğu tespit edilir. Bu tespite dayalı olarak, üretici uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE işareti iliştirebilir.
Onaylanmış Kuruluş Nedir?
Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti taşıması gereken ürünlerden yüksek riskli olanların, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman üçüncü bir taraf konumundaki AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapabilecek şekilde altyapısı yeterli olan kuruluşlar seçilerek AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmak suretiyle
“Onaylanmış Kuruluş” statüsü kazanırlar.
Ekim 2004 tarihi itibariyle Türkiye’de “Onaylanmış Kuruluş” statüsü verilen firma henüz bulunmamaktadır. İlgili kurumlar tarafından “Onaylanmış Kuruluş” statüsü alması uygun bulunan üç kuruluş AB Komisyonu’na bildirilmiş olup; AB Komisyonu tarafından yapılacak detaylı incelemeler neticesinde 2005 yılı haziran ayından sonra bu kuruluşlar kesinleşecektir.

Türkiye’de CE İşareti Uygulaması Ne Aşamada?
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 8.maddesi kapsamında AB’nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının da Türkiye tarafından iç yasal düzenlemelere dahil edilmesi öngörülmüştür.
Bu çerçevede, 15.1.1997 tarih ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Topluluk teknik araçlarını uyumlaştıracak olan Türk kamu kuruluşları tespit edilmiştir.
Uyumlaştırma süreci devam ederken, benimsenecek teknik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulmasını teminen 4703 sayılı ”Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” 11 Temmuz 2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Diğer yandan, bu Kanun’un uygulama usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliklerden,
4 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik,
4 CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve
4 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
17 Ocak 2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, 11 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

4703 sayılı Kanun ile bu Kanun'a istinaden yayınlanan yönetmeliklerin 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi, Türkiye’de “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamındaki ürünlere bu tarihten itibaren CE işareti iliştirilmesinin zorunlu olacağı anlamına gelmemektedir. Bu ürünlere ilişkin AB direktifleri Türkiye’de ilgili kuruluşlar tarafından iç mevzuat haline getirilip yürürlüğe konmadan, “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamında olup, iç piyasaya arz edilen ürünlere Türkiye’de CE işareti iliştirilmesinin zorunlu hale getirilmesi söz konusu değildir. Mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra, bu işareti taşımayan ürünlerin iç piyasaya arz edilmesi mümkün olmayacaktır.
Bu çerçevede, Türkiye’deki üreticilerin ilgili mevzuatın uyumundan sorumlu olan, mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyacak olan kamu kuruluşları ile yakın ilişki içinde olmaları önem arz etmektedir.
Tekstil ve Konfeksiyon Mamullerinin CE İşareti Taşıması Gerekiyor mu?
Tekstil ve konfeksiyon mamullerine ilişkin AB direktifleri “Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamında olmadığı için, CE işaretlemesi gerekmemektedir. Ancak genel anlamda makineler “ Yeni Yaklaşım Direktifleri” kapsamında yer aldığından, tekstil ve konfeksiyon sektörünün üretimde kullandığı pek çok makine ve ekipmanın CE işareti taşıması zorunludur.
Halihazırda tekstil ve konfeksiyon makineleri ağırlıklı olarak yurtdışından ithal edilmekte olup, 2003 yılında 2,3 milyar dolar değerinde ithalat yapılmıştır.
Türkiye’de 05.06.2002 tarih ve 24776 sayılı Resmi Gazete’de “Makine Emniyeti Yönetmeliği” yayınlanmış ve yetkili kuruluş olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tayin edilmiştir. Ayrıca “CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin 2004/9 No’lu Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” de 14.02.2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsama giren makineler arasında dikiş makineleri, dokuma, örme, trikotaj, gipe iplik, dantel, işleme elyaf hazırlama, yıkama, temizleme, boyama, apreleme, finisaj, katlama, kesme makineleri gibi üretimde kullanılan temel makineler yer almaktadır.