BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

GLP

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
GLP

Laboratuvar çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kaydedilmesi, rapor edilmesi ve organizasyonla ilgili yöntemleri, işlemleri ve koşulları belirleyen standarttır.

OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkeleri (1997)

İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), klinik dışı sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlandığı, yürütüldüğü, izlendiği, kaydedildiği, arşivlendiği ve raporlandığı organizasyon süreci ve koşullarıile ilgili bir kalite sistemidir.

Amaçlar

  1. Test Verilerinin Kalitesinin ve Güvenilirliğinin İyileştirilmesi
  2. İnsan Sağlığının ve Çevrenin Korunmasının Geliştirilmesi
  3. Çifte testlerin Önlenmesi
  4. Zaman tasarrufu
  5. Maliyet tasarrufu
  6. Kaynak tasarrufu
  7. Hayvanların korunması
  8. Verilerin Karşılıklı Kabulü

GLP İLKELERİ

  1. Test Biriminin Organizasyonu ve Personel,
  2. Kalite Güvencesi Programı,
  3. Tesisler,
  4. Atıkların İmha Edilmesi,
  5. Cihazlar, Materyaller, Reaktifler,
  6. Test Sistemleri,
  7. Test ve Referans Maddeleri,
  8. Standart Çalışma Yöntemleri,
  9. Çalışma Performansı,
  10. Çalışma Sonuçlarının Raporlanması,
  11. Arşivler,

Test Biriminin Organizasyonu ve Personel

Yönetimin Sorumlulukları: Test birimi yönetimi, test birimi içinde iyi laboratuvar uygulamalarına uyulduğunu garanti edecek önlemleri alır.

Çalışma Yöneticisinin Sorumlulukları: Çalışma yöneticisi, çalışmanın tamamının yürütülmesi ve raporlanmasından sorumludur.

Personelin Sorumlulukları:

  1. Güvenli çalışma tekniklerini uygulamak, tehlikeler açıkça belirleninceye kadar, kimyasal maddelerle çalışırken uygun önlemleri almak,
  2. Kendi sağlığını ve çalışmanın doğruluğunu riske sokabilecek faktörleri en aza indirecek önlemleri almak.

Test biriminin, çalışmaların İLU ilkelerine uygun şekilde yürütülmesini garanti altına almak üzere, yazılı bir kalite güvencesi programı bulunmalıdır. Kalite güvencesi programın, yönetimince atanan ve doğrudan yönetime karşı sorumlu, test işlemlerini bilen bir kişi veya kişilerce yürütülür. Bu kişiler, çalışmanın yürütülmesinde yer alamaz. Kalite güvencesi programı sorumluları, bulgularını yazılı olarak doğrudan yönetime ve çalışma yöneticisine bildirirler.

Test Birimi:

Çalışmanın yürütülmesi için gerekli kişiler, alanlar ve işlem birimleridir. Test birimi, çalışmanın gereksinimlerini karşılayacak ve çalışmanın geçerliliğini bozacak olumsuzlukları en az düzeyde tutmaya uygun boyut, şekil ve yerde kurulu olmak zorundadır. Test birimlerinin tasarımı, her çalışmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, bölümler arasında yeterli ve uygun bir separasyon sağlanacak şekilde yapılır.

Test Sistemi: Test veya referans maddesinin verildiği veya inceleme amacıyla ilave edildiği, çalışmada kullanılan herhangi bir hayvan, bitki, mikroorganizmayı veya bunların kısımlarını veya kimyasal veya fiziksel sistemleri veya bunların kombinasyonunu ifade eder. Test sistemi tesisleri, her bir projenin ve biyozararlı olabileceği düşünülen veya bilinen maddelerin yeterli derecede izolasyonunu sağlayacak yeterli sayıda bölüme veya alanlara sahip olmalıdır Test sistemlerinde kabul edilemez düzeyde bozulma olmadığını garanti etmek için, hastalıkların teşhisi, tedavisi ve kontrolü için gerekli olanaklar bulunmalıdır. Temin edilen malzeme ve ekipman için gerekli depolama alanları bulunmalıdır. Depolama alanlarının, test sistemlerinin yerleştirildiği alanlardan ayrılması, infestasyona ve bulaşmaya karşı korunması ve çabuk bozulan malzeme için soğutma sistemi bulunması zorunludur.

Test ve Referans Maddelerinin Kullanımı İle İlgili Olanlar

Bulaşma ve karışmaları engellemek üzere, test ve referans maddelerinin kabulü ve saklanması ve test maddelerinin taşıyıcı ile karıştırılması için ayrı alanlar bulunur. Test maddelerinin depolandığı alanlar, test sistemlerinin bulundurulduğu yerlerden tamamen ayrı ve test maddelerinin özelliklerini, konsantrasyonunu, saflığını ve stabilitesini korumaya yeterli olmalıdır. Tehlike potansiyeli olan (mikrobik, radyoaktif gibi) maddeler için sağlıklı saklama koşulları bulunmalıdır.

Arşiv Birimleri

Ham verilerin, raporların, örneklerin ve numunelerin tekrar kullanılabilmesi için arşivlerin tutulabileceği alanlar bulunur.

Atıkların İmha Edilmesi

Atıkların işlem görmesi ve uzaklaştırılması, yürütülen çalışmanın gereğini tehlikeye atmayacak şekilde yapılır. Çalışmanın yapılması sırasında oluşan atıkların işlem görmesi ve imha edilmesi, ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülür. Bu. uygun toplama, saklama ve imha işlemlerini, dekontaminasyon ve taşıma yöntemleri ile ilgili bahsedilen işlemlerle ilgili kayıt ve raporların tutulmasını da içerir.

Cihazlar, Materyal ve Reaktifler

Tüm Cihazlar (bilgisayar sistemleri dahil):

  1. Uygun biçimde yerleştirilmiş, doğru tasarlanmış ve yeterli kapasiteye sahip olmalıdır,
  2. Düzenli olarak denetlenmeli, temizlenmeli, bakımı yapılmalı ve kalibre edilmelidir ve bu etkinliklerin kayıtları tutulmalıdır,
  3. Kalibrasyonlar ulusal ve uluslararası standartlara göre izlenebilmelidir.
  4. Kimyasallar, reaktifler ve çözeltiler ne olduklarını, son kullanım tarihlerini, özel depolama talimatlarını, kaynaklarını, hazırlanma tarihlerini ve kararlılıklarını belirtecek şekilde işaretlenmelidir. Bir çalışmada kullanılan aletler test sistemlerine olumsuz etki etmemelidir.

Test Sistemleri

Test sistemi, bir çalışmada kullanılan bir biyolojik, kimyasal ya da fiziksel sistem veya bunların birleşimi anlamına gelir. Fiziksel / Kimyasal Test Sistemleri: Fiziksel ve kimyasal veri oluşturmak için kullanılan cihazlar uygun bir şekilde yerleştirilmeli, uygun şekilde tasarımlanmış ve yeterli kapasitede olmalıdır. Fiziksel/kimyasal test sistemlerinin doğruluğunu teyit etmek için referans maddeler kullanılır.

Biyolojik Test Sistemleri: Verilerin kalitesini sağlamak için, gerek hayvanlar, bitkiler, mikroorganizma sistemlerinin, gerekse diğer hücresel ve hücre-altı (subselüler) sistemlerin barındırılması, kullanılması ve bakımı için uygun koşullar sağlanır. Bu canlıların ve kısımlarının. temin, ithalat , toplama , bakım ve kullanım kuralları ile ilgili gereklere uyulur. Yeni alınan hayvan ve bitki test sistemleri, sağlık değerlendirilinceye kadar izole edilir. Herhangi bir olağan dışı ölüm veya hastalığa rastlanırsa, bu seri, çalışmalarda kullanılmaz ve uygun zamanda insani bir şekilde yok edilir.Kaynağın, geliş tarihinin ve geliş koşullarının kayıtları tutulup saklanır. Bir çalışma başlatılmadan önce hayvan, bitki, mikroorganizma veya bunların kısımları, test çevrelerinde yeterli süre tutularak ortam koşullarına alıştırılır. Test sistemlerinin kimliğini, eksiksiz ve doğru bir şekilde tanımlayabilmek için gerekli bütün bilgiler, onların barınak veya kaplarında bulundurulur. Çalışma öncesi veya çalışma esnasında olabilecek herhangi bir hastalığın teşhis ve tedavisi kaydedilir.

Test ve Referans Nesneleri

Test Nesnesi bir çalışmanın konusu olan bir nesnedir. Referans nesnesi(“kontrol nesnesi”) test nesnesi ile bir kıyaslama temeli oluşturmak üzere kullanılan bire nesne anlamına gelir.

Test ve Referans Maddelerinin Teslim Alınması, İşlem Görmesi, Örnekleme ve Saklanması

Madde yapısı, teslim alma tarihini, alınan ve çalışmalarda kullanılan miktarları içeren kayıtlar tutulur, saklanır. Homojenite ve stabiliteyi elverdiğince sağlamak için, işleme, örnekleme ve saklama yöntemleri belirlenir, kontaminasyon ve karışma önlenir. Saklama kaplarının üzerinde, tanımlayıcı bilgileri (kimliği), en yakın son kullanım tarihini ve spesifik saklama koşullarını belirten bilgiler bulunur.

Test ve Referans Maddelerinin Karakterizasyonu (Özelliklerin Belirlenmesi)

Karakterizasyon için aşağıdaki hususlar belirlenir:

  1. Her test ve referans maddesinin uygun bir şekilde kimliği (örneğin kod, kimyasal abstract numarası CAS, adı),
  2. Her çalışma için, test ve referans maddelerinin her serisi için kimliği (seri numarası, saflık,bileşim, konsantrasyonlar ve diğer özellikleri),
  3. Bütün çalışmalar için, test ve referans maddelerinin verilen saklama koşullarındaki stabilitesi,
  4. Bütün çalışmalar için, test ve referans maddelerinin test koşulları altındaki stabilitesi.
  5. Eğer test maddesi bir taşıyıcı içinde uygulanıyorsa, SÇY ile test maddesinin o taşıyıcı içindeki homojenlik ve stabilitesi,
  6. Test maddesinin dört haftadan daha uzun süre test edildiği durumlarda, test ve referans maddesinin her serisinden analiz amacıyla örnekler alınarak saklanması.

Standart Çalışma Yöntemleri

Test biriminde, çalışma sırasında üretilen verilerin güvenilirliğini ve kalitesini sağlamak için yönetim tarafından onaylanmış yazılı SÇY’(Standart Çalışma Yöntemi)ler bulunur. Her bir laboratuvar birimi, burada yapılan etkinliklerle ilgili SÇY’lerini her an hazır bulundurmalıdır. Basılmış kitaplar, makaleler ve el kitapları, SÇY’lerine yardımcı kaynaklar olarak kullanılabilirler. En az aşağıdaki laboratuvar madde, cihaz ve işlemleri için mutlaka SÇY’ler bulunmalıdır. Her başlık altında verilen bilgiler, tanımlayıcı örneklerdir:

Test ve Referans Maddesi: Alındı belgesi, tanınma, etiketleme, işleme, kullanma, örnekleme ve saklama.

Cihazlar ve Reaktifler: Ölçüm cihazlarının ve çevre kontrolü malzemelerin kullanımı, muhafazası, temizlenmesi. kalibrasyonu; reaktiflerin hazırlanması.

Kayıt tutulması, Rapor yazılması, Saklama ve Tekrar İnceleme: Çalışmaların kodlanması, veri toplanması, raporların hazırlanması, indeksleme sistemleri, yerlerin işlenmesi, computerize veri sistemlerinin kullanılması.

  1. Uygun durumlarda test sistemi için;
  2. Oda hazırlanması ve çevresel oda koşulları,
  3. Teslim alma, nakil, uygun yerleştirme, karakterizasyon, tanıma ve bakımları,
  4. Test sistemi hazırlanması, çalışmanın öncesinde, çalışma sırasında ve çalışmanın sonunda yapılan gözlemler ve incelemeler,
  5. Çalışma sırasında ölü veya hasta olduğu görülen test sistemlerine yapılacak işlemler,
  6. Numunelerin nekroskopi ve histopatoloji de dahil olmak üzere incelenmesi, tanınması ve toplanması ve kullanılması.
  7. Kalite Güvencesi İşlemleri: Çalışma ile ilgili yoklamaları, denetimleri ve sonuç raporunun gözden geçirilmesini yapmakla ve raporlamakla görevli kalite güvencesi personelinin çalışmaları
  8. Sağlık ve Güvenlik Önlemleri: Ulusal (TSE standartları dahil) ve /veya uluslararası mevzuata uygun olmalıdır.

Çalışma Performansı

Çalışmanın Planlanması ve Yürütülmesi

Her çalışma için, çalışmanın başlangıcından önce yazılı bir plan bulunur. Çalışma planı ham veri olarak sağlanır. Çalışma planındaki çalışma yöneticisince uygun görülen bütün değişiklik, modifikasyonlar ve düzenlemeler, gerekçelerle birlikte dokümanı haline getirilir, çalışma yöneticisi tarafından imzalanır, tarih atılır ve çalışma planı ile beraber muhafaza edilir.

Çalışma Planının İçeriği: Çalışmanın, test ve referans maddelerinin tanımı, Tanımlayıcı bir başlık, Çalışmanın niteliğini ve amacını açıklayan bir ifade, Test maddelerinin kod veya ada ifade edilen kimliği (LUPAC, CAS numarası vb.), Kullanılacak referans madde, Destekleyici ve test birimi ile ilgili bilgiler, Destekleyicinin adı ve adresi, Test biriminin adı ve adresi, Çalışma yöneticisinin adı ve adresi, Tarihler, Çalışma planının, çalışma yöneticisi ve uygun durumlarda destekleyici ve / veya test birimi yönetimi tarafından imzalandığı (onay tarihi) tarih, Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri, Test Yöntemleri için kullanılacak kaynaklara ve test kılavuzlarına atıflar, Diğer Konular (uygun durumlarda), Test sisteminin seçimi için gerekçe, Tür, soy, alt-soy, kaynak, sayı, vücut ağırlığı aralığı, cinsiyet, yaş ve diğer ilgili bilgilerle test sisteminin karakterizasyonu, Uygulama yöntemi ve seçilme nedeni. Doz düzeyleri ve / veya konsantrasyonları, sıklığı, veriliş süresi, Deney tasarının hakkında, çalışmanın kronolojik işlemleri, tüm yöntemler, materyaller ve koşullar, analiz tipi ve sıklığı, ölçümler, yapılacak gözlemler ve muayeneler dahil ayrıntılı bilgiler. Saklanması gereken kayıtların bir listesi.

Çalışmanın Yürütülmesi

  1. Her çalışmaya özgü bir kod numarası verilir. Bu çalışma ile ilgili bütün ögeler bu numarayı taşır.
  2. Çalışma, planla uyumlu olarak yürütülür.
  3. Çalışmanın yürütülmesi sırasında üretilen bütün veriler, doğrudan. anında, tam ve doğru olarak ve okunaklı bir şekilde veriyi giren birey tarafından kaydedilir. Bunlar imzalanır veya parafe edilir ve tarih atılır.
  4. Ham verilerdeki herhangi bir değişiklik, önceki veriyi anlaşılamaz bir hale getirmemelidir. Değişiklik nedeni, eğer gerekli ise, belirtilir ve tarih atılıp değişikliği yapan kişi tarafından imzalanarak onaylanır.
  5. Doğrudan bilgisayar girdisi şeklinde üretilen veriler, veri girişi sırasında, veri girişlerinden sorumlu kişi(ler) tarafından tanımlanmalıdır. Düzeltmeler, değiştirme nedeni ile birlikte tarih ve değişikliği yapan kişinin adı da belirtilerek, ayrı olarak girilmelidir.

ÇALIŞMA SONUÇLARININ RAPORLANMASI

  1. Her çalışma için bir sonuç raporu hazırlanır.
  2. Bu raporda Uluslararası Standart Birimleri kullanılır.
  3. Sonuç raporu, çalışma yöneticisi tarafından imzalanır ve tarih atılır.
  4. İşbirliği yapılan bilim dallarında, katılan bilim adamlarının raporları sonuç raporuna dahil edilirse, onların da imzası tarihli olarak bulunur.
  5. Sonuç raporlarına ilişkin düzeltmeler ve eklemeler değişiklik eki şeklinde olur. Bu belgede, düzeltmelerin ve eklemelerin nedeni açık olarak belirtilir ve çalışma yöneticisi ve ilgili her bir disiplinin en üst yetkili bilim adamı tarafından imzalanıp tarih konur.

Sonuç raporu en az aşağıdaki bilgileri içerir:
Çalışmanın, test ve referans maddesinin tanımlanması ile ilgili bilgiler:

  1. Tanımlayıcı bir başlık,
  2. Test maddesinin kodu veya adıyla kimliği (UJPAC, CAS numarası vb),
  3. Referans maddenin kimyasal adıyla kimliği,
  4. Test maddesinin saflık, stabilite ve homojenite gibi özelliklerinin belirlenmesi.

Test birimiyle ilgili bilgiler:

  1. İsim ve adres,
  2. Çalışma yöneticisinin adı,
  3. Sonuç raporuna katkıda bulunan diğer başlıca personelin isimleri,
  4. Çalışmanın başladığı ve bittiği tarihler,

Bildirim: Denetimlerin yapıldığı tarihleri ve yönetime ve çalışma yöneticisine herhangi bir bulgunun bildirildiği tarihleri belirten bir kalite güvencesi bildirimi rapora eklenir.

  1. Materyaller ve test yöntemlerinin tanımlanması,
  2. Kullanılan yöntem ve materyallerin tanımı
  3. Kullanılan kaynaklara ve test kılavuzlarına atıf,

Bulgularla ilgili bilgiler:
Bulguların bir özeti,

  1. Çalışma planında gerekli görülen bütün bilgi ve veriler,
  2. Bulguların hesaplamalar ve istatistiksel yöntemlerle sunulması,
  3. Bulguların değerlendirilmesi ve tartışılması, uygunsa, ulaşılan sonuçlar,
  4. Bütün örneklerin, numunelerin, ham veri ve sonuç raporunun saklandığı yerler.

Arşivler

Aşağıda belirtilenlerin yerleştirilmesine ve emin bir şekilde saklanmasına olanak verecek şekilde arşivler düzenlenir:

  1. Çalışma planları,
  2. Ham veriler,
  3. Sonuç raporları,
  4. Kalite güvencesi programına göre yapılan laboratuvar yoklamalarının ve denetimlerin raporları,
  5. Örnekler ve numuneler.

Denetim

Bakanlıkça, istendiği durumlarda ve/veya denetimler sırasında tüm belgelerin ibrazı zorunludur.

 

http://www.ftalat.com

http://www.fitalat.com

http://www.azoboyar.com

http://www.tekstiltesti.com

http://www.tekstiltestleri.com

http://www.hasliktesti.com

http://www.hasliktestleri.com

http://www.fizikseltestler.com

http://www.ekolojiktestler.com

http://www.deritesti.com

http://www.deritestleri.com

http://www.kumastesti.com

http://www.kumastestleri.com

http://www.otomotivtestleri.com

http://www.otomotivtesti.com

http://www.tekstillaboratuvari.com

http://www.kalitesertifikasi.com

http://www.kalitesertifika.com