BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

PAS 220

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
PAS220

Kamuya açık Belirtimi (PAS) 220:2008 bir olan imalat içinde gıda güvenliği risklerini kontrol etmek için ön koşul programları için gereksinimler belirler standart uluslararası gıda tedarik zinciri süreçleri. PAS ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası kabul görmüş standart ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gıda zincirindeki kuruluşlar için özel gıda güvenliği gereklilikleri ISO 22000 belirler. Böyle bir gereklilik, kuruluşlar, uygulama kurmak ve korumak, gıda güvenliği tehlikeleri kontrol yardım etmek için ön koşul programlarının (PRP is). PAS 220:2008 yönetim sistemleri gereksinimleri ISO 22000 belirtilen karşılamak için tasarlanmış desteklemek için kullanılmak üzere, geliştirilmiştir ve bu önkoşul programlar için detaylı şartları ortaya koyar. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir.

Ürünün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin yalnız başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. O halde tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç bulunmaktadır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Gıda Güvenliği ayrıca Tarım Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde ve Gıda Kodeksi isteklerinde de yaklaşık olarak ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının bütün isteklerini içerecek şekilde karşımıza çıkmaktadır.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile uygulaması ana hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır.
1 Gıda emniyet yönetimi sistemi
1.1 Genel gereklilikler
1.2 Dokümantasyon gereklilikleri
2 Yönetim sorumluluğu
2.1 Yönetimin taahhüdü
2.2 Gıda güvenliği politikası
2.3 Gıda güvenliği sisteminin planlanması
2.4 Sorumluluk ve yetki
2.5 Gıda güvenliği ekip lideri
2.6. İletişim
2.7 Acil durum hazırlığı ve cevaplama
2.8 Yönetimin gözden geçirmesi
3 Kaynak yönetimi
3.1. Kaynak sağlama
3.2 İnsan kaynakları
3.3 Altyapı
3.4 Çalışma (iş) ortamı
4 Güvenli (sağlıklı) gıda üretiminin planlanması ve gerçekleştirilmesi
4.1 Genel
4.2 Ön koşul programları
4.3 Tehlike analizi için ön aşamalar
4.4 Tehlike analizi
4.5 Operasyonel ön koşul programlarının kurulması
4.6 HACCP Planının oluşturulması
4.7 ön koşulları ve HACCP planını belirleyen dokümantasyonun
ve ön bilgilerin güncellenmesi
4.8 Doğrulama planı
4.9 İzlenebilirlik sistemi
5 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerliliği, doğrulanması ve iyileştirilmesi
5.1 Genel
5.2 Kontrol faaliyeti kombinasyonlarının geçerliliği
5.3 İzleme ve ölçümün kontrolü
5.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
5.5 Geliştirme/iyileştirme

PAS 220 STANDART MADDE İÇERİKLERİ
4.1 Genel şartlar /General requirements
4.2 Çevre /Environment
4.3 Kuruluş lokasyonu / Locations of establishments
5. Çalışma alanı ve gereklerinin yerleşimi / Layout of premises workspace
5.1 Genel şartlar /General requirements
5.2 Bina içi tasarımı, yerleşim ve trafik akışı /Internal design, layout and traffic patterns
5.3 İç yapı /Internal structures
5.4 Ekipman yerleşimi /Location of equipment
5.5 Laboratuar tesisleri /Laboratory facilities
5.6 Geçici / mobil bina ve satış makineleri /Temporary/mobile premises and vending machines
5.7 Gıda, ambalaj malzemeleri, katkı maddeleri ve gıda dışı kimyasalların depolanması /Storage of food, packaging materials, ingredients and non food chemicals
6. Kullanım – Hava, su, enerji /Utilities – air, water, energy
6.1 Genel şartlar /General requirements
6.2 Su Temini /Water supply
6.3 Kazan kimyasalları/ Boiler chemicals
6.4 Kaliteli hava için havalandırma /Air quality ventilation
6.5 Sıkıştırılmış hava ve diğer gazlar /Compressed air and other gases
6.6 Aydınlatma /Lighting
7. Çöp ve atık yok etme /Waste disposal
7.1 Genel şartlar /General requirements
7.2 Yenmez veya tehlikeli maddeler için atık Konteynırları /Containers for waste and inedible or hazardous substances
7.3 Atık yönetimi ve taşınması / Waste management and removal
7.4 Kanallar ve drenaj sistemi /Drains and drainage
8. Ekipman uygunluğu, temizlik ve bakım /Equipment suitability, cleaning and maintenance
8.1 Genel şartlar /General requirements
8.2 Hijyenik Tasarım /Hygienic design
8.3 Ürünün temas ettiği yüzeyler /Product contact surfaces
8.4 Sıcaklık kontrol ve izleme ekipmanları /Temperature control and monitoring equipment
8.5 Fabrika sahası, tesisleri, ekipman ve cihazların temizliği /Cleaning plant, utensils and equipment
8.6 Önleyici ve düzeltici bakım /Preventive and corrective maintenance
9. Satınalınan malzemelerin yönetimi /Management of purchased materials
9.1 Genel şartlar /General requirements
9.2 Tedarikçilerin seçimi ve yönetimi /Selection and management of suppliers
9.3 Gelen malzeme şartları (hammadde, katkı maddesi, paketleme materyali) / Incoming material requirements (raw/ingredients/packaging)
10. Çapraz bulaşmanın önlenmesi için alınan tedbirler /Measures for prevention of cross contamination
10.1 Genel şartlar /General requirements
10.2 Mikrobiyolojik çapraz bulaşma /Microbiological cross contamination
10.3 Alerjen Yönetimi /Allergen management
10.4 Fiziksel bulaşma /Physical contamination
11. Temizlik ve Sanitasyon /Cleaning and sanitizing
11.1 Genel şartlar /General requirements
11.2 Temizlik ve Sanitasyon ajanları ve aletleri /Cleaning and sanitizing agents and tools
11.3 Temizlik ve Sanitasyon programları /cleaning and sanitizing programmes
11.4 Yerinde temizlik sistemi (CIP) /Cleaning in place (CIP) systems
11.5 Sanitasyon etkinliğinin izlenmesi /Monitoring sanitation effectiveness
12. Haşere Kontrol /Pest control
12.1 Genel şartlar /General requirements
12.2 Haşere Kontrol Programı /Pest control programmes
12.3 Girişlerin Önlenmesi/ Preventing access
12.4 Sığınaklar ve enfestasyon /Harbourage and infestations
12.5 İzleme ve algılama /Monitoring and detection
12.6 Yoketme / Eradication
13. Personel Hijyeni ve çalışan tesisleri, imkanları /Personnel hygiene and employee facilities
13.1 Genel şartlar /General requirements
13.2 Personel Hijyeni tesis ve olanakları, tuvaletler / Personnel hygiene facilities and toilets
13.3 Personel yemekhaneleri ve belirlenmiş yemek alanları / Staff canteens and designated eating areas
13.4 İş elbiseleri ve koruyucu giysiler /Work wear and protective clothing
13.5 Sağlık Durumu / Health status
13.6 Hastalık ve yaralanmalar /Illness and injuries
13.7 Kişisel Temizlik /Personal cleanliness
13.8 Personel Davranışları / Personal behavior
13.9 Ziyaretçiler /Visitors
14. Yeniden İşleme/ Rework
14.1 Genel şartlar /General requirements
14.2 Depolama, tanımlama ve izlenebilirlik /Storage, identification and traceability
14.3 Yeniden işlemin kullanımı /Rework usage
15. Ürün geri çağırma prosedürleri/ Product recall procedures
15.1 Genel şartlar /General requirements
15.2 Ürün geri çağırma şartları /Product recall requirements
16. Depolama /Warehousing
16.1 Genel şartlar /General requirements
16.2 Depolama Şartları /Warehousing requirements
16.3 Araçlar, nakil araçları ve konteynırlar / Vehicles, conveyances and containers
17. Ürün Bilgisi / Tüketici Bilinci /Product information/consumer awareness
17.1 Ürün Bilgisi /Product information
17.2 Gıdaların hazır ambalajlı Etiketlenmesi /Labelling of prepackaged foods
18. Gıda savunma, biovijilans ve biyoterörizm /Food defence, biovigilance and bioterrorism
18.1 Genel şartlar /General requirements
18.2 Girişlerin kontrolü /Access controls

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Ön Koşul Programları EK 1

Uygulanabilir düzenlemelerin envanteri. Gıda üreticisi organizasyon, bir envantere sahip olacaktır: Inventory of applicable regulations The food manufacturing organisation shall have an inventory of:

  1. Organizasyon için uygulanabilir olan, ulusal ve uygulanabilir olduğunda yabancı, gıda güvenliği ile ilgili düzenleyici ve yürürlükteki yasal şartlar, sağlanan hammadde ve hizmetler ve imal ve teslim edilen ürünler de dahil olmak üzere uygulanmalıdır. The national and, if applicable foreign, regulatory and statutory requirements on food safety which are applicable to the organisation and which should be implemented including the raw materials and services that are provided and products that are manufactured and delivered
  2. Gıda güvenliği ile ilgili uygulanabilir uygulama kodları, müşterinin gıda güvenliği ile ilgili ihtiyaçları ve gıda güvenliği ile ilgili ek başka gereksinimler kuruluş tarafından belirlenir. Applicable codes of practice related to food safety, customer requirements related to food safety, any other additional requirements on food safety determined by the organisation.
  3. Gıda güvenliği sistemi, bu şartlara uygunluğu sağlayacak ve gösterecektir. The food safety system shall ensure and demonstrate conformity with these requirements
  4. Gıda üreticisi organizasyon, hizmet spesifikasyonları için, sağladığı ve gıda güvenliğine etkisi olabilecek tüm hizmetlerinden (tesisler, olanaklar, ulaşım ve bakım dahil) emin olmalıdır. Specifications for services The food manufacturing organization shall ensure that all services (including utilities, transport and maintenance) which are provided and may have an impact on food safety
  5. Belirlenmiş şartlara sahip olmalıdır. Shall have specified requirements.
  6. Tehlike analizi yapmak için gerekli kapsamda dökümanlarda tanımlanmalıdır. Shall be described in documents to the extent needed to conduct hazard analysis.
  7. BSI-PAS 220, madde 9 şartlarını uygunluk içinde yönetmelidir. Shall be managed in conformance with the requirements of BSI-PAS 220, clause 9
  8. Uygulamalarda personelin kontrolü gıda güvenliği prensiplerine göre yapılmalıdır. Supervision of personnel in application food safety principles
  9. Kuruluş, gıda güvenliği ilkeleri ve uygulamalarının doğru uygulamasında, faaliyetleri ile orantılı etkin personel kontrolünden emin olmalıdır. The organization shall ensure the effective supervision of personnel in the correct application of food safety principles and practices commensurate with their activity.