BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

İş Hijyeni Test Ölçümleri

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
gurultu

AMAÇ: Gürültü seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair deney personelini bilgilendirmektir.

KAPSAM: Seviyeler ve gürültüye maruz bırakma sürelerinden dolayı yetişkin popülasyonun işitme eşik seviyelerinde gürültünün ölçülmesini kapsar. Bu talimat kararlı, tekrarlı, düzensiz gürültüye uygulanır. Talimatın uygulanma alanı sese maruz kalma seviyesinin 12 saati aşmadığı durumlardır. Talimatın işletilmesinden Laboratuvar Sorumlusu ve Deney Sorumluları sorumludur.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Kısa süreli ölçüm: Çalışma ortamında, gürültünün özelliklerine göre ölçme süresi değişen, kısa zaman aralıklarında yapılan ölçümlerdir. Çalışma ortamında gürültü risklerinin tespiti, ön inceleme vb. amaçları için yapılır.
Maruziyet ölçümü: Gürültü yönetmeliğine uygun olarak çalışanların 8 saatlik çalışma süresince maruz kaldıkları gürültünün tespiti amacıyla, daha çok dozimetre ile yapılan ölçümlerdir.
Saniye (s) olarak ölçülen T periyodu genellikle, iş yerinde bir gün boyunca maruz kalınan gürültüyü kapsayacak şekilde (genellikle 8 saat, 28800 saniye) veya bir çalışma haftası olarak belirtilecek daha uzun bir süre olacak şekilde seçilir.
Eş Değer Sürekli A Ağırlıklı Ses Basınç Seviyesi, LAeq,T:
Görev: İş yerinde çalışanlarca gerçekleştirilen her bir iş parçasıdır.
İş: İş yerinde çalışanlarca gerçekleştirilen iş parçalarının bütünüdür.

KULLANILAN EKİPMANLAR
Dozimetrik Gürültü Ölçüm Cihazı
Gürültü Ölçüm Cihazı
Gürültü Ölçüm Cihazı Kalibratörü

ÖN HAZIRLIK

Tesis genelinde yapılan iş analiz edilerek; gürültü kaynakları, kaynakların tesis içi yerleşim planı ve gürültü kaynaklarının çalışma zamanları;
Gürültü karakteristiği ve gürültünün zamanla değişimi,
Ölçüm yapılacak alanda çalışma süreleri, çalışan sayısı ve çalışanların yerleşimleri, çalışanların alan içindeki hareketliliği hakkında işletmeden bilgi temin edilir Forma kaydedilir.
Her bir görevi oluşturan iş ve gürültüye maruz kalan çalışma grupları tespit edilir.
Ölçüm stratejisi belirlenerek ölçüm planı çıkartılır.

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI

İş yerinde maruz kalınan gürültü ölçülürken kullanılacak standartta belirtilen şartlar sağlanır.

DENEY PROSEDÜRÜ

Ölçüm Stratejileri

Göreve Bağlı Ölçüm

Ölçüm süresinin belirlenmesi için çalışanlarla görüşülür ve görev süresinin ne kadar olduğu öğrenilir. Eğer bu şekilde öğrenilemezse, görev 3 defa gözlemlenir ve görev süresi 3 defa kayıt altına alınır. 3 sürenin ortalaması görev süresini belirler.
(Kaynak: TS EN ISO 9612 Şekil 2)

Kararlı gürültü oluşturan iş zamanının toplam süresinin 5 dakikadan az olması durumunda ölçüm süresi iş zamanına eşit olarak belirlenir.
Not: İş zamanının 5 dakikadan uzun olması durumunda ise ölçüm süresi en az 5 dakika olarak belirlenir.
İş parçasının tekrarlı gürültü oluşturması durumunda gürültü tekrarının en az 3 döngüsü 5 dakikanın altında olmayacak şekilde ölçüm alınır. 3 döngünün tamamlanma süresi 5 dakikadan az olması durumunda 5 dakikanın üzerinde tamamlanan döngü sayısı süresince ölçüm alınır. (Şekil 1 – T2)
Düzensiz gürültünün ölçümü durumunda ölçüm süresi görevi temsil edebilecek yeterli uzunlukta olmalıdır.
Gürültü karakteristiği ne olursa olsun; her bir görev için en az 3 ölçüm serisi gerçekleştirilmelidir.
Her bir ölçüm serisi arasında 3 dB ya da 3 dB’den daha fazla fark olması durumunda aşağıdaki maddelerden herhangi birisi uygulanır.
Ölçüm sayısı arttırılır.
Görev tanımı daha küçük iş parçalarına bölünür ve ölçüm tekrar edilir.
Ölçüm süreleri uzatılarak ölçümler tekrar edilir.

İşe Bağlı Ölçüm

Benzer gürültüye maruz kalan homojen grup tespit edilir.
TS EN ISO 9612 Tablo 1’e göre ölçüm süresi belirlenir.

Tablo 1- Homojen Gruptaki Çalışan Kişi Sayısına Göre Toplam Minimum Ölçüm Süresi
Gürültüye Maruz Kalan Homojen Gruptaki Çalışan Sayısı
(Kaynak: TS EN ISO 9612, tablo 1)

Kaç sefer ölçüm yapılacağı, belirlenen toplam ölçüm süresine göre belirlenir. Tablo 1 de verilen toplam ölçüm süresi, ölçüm adetine bölünerek, bir ölçümün ne kadar sürede gerçekleştirileceği bulunur.
Not: Ölçüm sayısının en az 5 olmasına dikkat edilir.
Birinci ölçüm işe başlanan zamanı, son ölçüm ise işin bitiş zamanını kapsayacak şekilde yapılır. Diğer ölçümler, araya yayılır.
Her bir örnekleme süresi en az 5 dakika olmalıdır.

Tam Gün Ölçümler
Ölçüm süresi tüm gürültü olaylarını içerecek şekilde belirlenir.
Rutin bir çalışma gününü temsil eden 3 gün boyunca ölçümler gerçekleştirilir.
3 ölçüm arasındaki fark 3 dB’den fazla ise ilave olarak en az 2 tam gün boyu daha ölçüm alınır.
Ölçüm sonucunu dışarıdan ilgili olmayan gürültüler de etkiliyor, fakat bu gürültüler belirlenemiyorsa, dışarıdan etki eden bu gürültüleri azaltmak için birkaç gün ölçümler yapılarak, yeni ölçüm yolları bulunur.

Tesis yetkililerinin ilave talepleri, planlama dışında yürütülecek çalışmalar, herhangi bir sebeple durdurulan veya başlatılmayan her türlü deney faaliyeti ve talimat, prosedür ve müşteri ile daha önce anlaşmaya varılan hususlara uymayan her türlü işlem ile ilgili olarak Laboratuvar Müdürü haberdar edilmelidir.

Deney Prosedürü

Cihazın taşınması, montajı ve kullanımı kullanılacak cihazın kullanım talimatında anlatıldığı şekilde yapılır.
Her ölçüm serisi öncesinde ve sonrasında cihazların doğrulaması yapılır. Doğrulamalar kaydedilir.
Belirsizlik için, eğer etkili oluyorsa, rüzgar hızı ölçülür ve kaydedilir. ( A ağırlıklı gürültü ölçüm sonucu 80 dB civarında ise, 10 m/s ye kadar olan rüzgar hızları ihmal edilebilir.)
Cihaz A frekans ağırlıklandırma modunda çalıştırılır.

Maruziyet Ölçümleri

Cihaz işçi üzerine çalışma ve hareketi engellemeyecek şekilde yerleştirilir.
El tipi gürültü cihazı ile ölçüm yapılacak ise mikrofon; ortalama bir çalışanın baş hizasına göre konumlandırılır. Bu konumlar aşağıdaki şekilde tarif edilebilir;
Ayakta çalışan bir işçi için yerden 1.55 ± 0.075 m,
Oturan bir işçi için yerden 0.80 m ± 0.05 m.
Kişi üzerine yerleştirilecek mikrofon (dozimetre), çalışanın omuzunun fazla maruziyet alan tarafın dış kulak kanalı hizasından 0.10 m ± 0.01 m mesafede konumlandırılır.
Çalışan kişi, ölçüm amacı hakkında bilgilendirilir ve cihazın tüm ölçüm periyodu boyunca üzerinde kalmasının önemi anlatılır.
Çalışan kişiye; cihaza yüksek sesle konuşulmaması gerektiği, cihaz üzerinde iken kapı çalma veya anlık yüksek seslerle ölçümün bölünmemesi gerektiği hakkında bilgi verilir.
Seçilen ölçüm stratejisine göre ölçüm başlatılır.
Ölçüme başlama ve bitiş zamanı, ölçümün yapıldığı kesin mikrofon konumları, varsa, hava akışı gibi etkileyen faktörler kaydedilir.
Ölçüm sonunda ; (dozimetreler için 8 saat sonunda ) cihaz çalışanın üzerinden çıkartılır.
Kayıtta, yüksek pik yapan noktalar ihmal edilirse, bu noktaların ihmal edilme sebepleri raporda belirtilir.

İç Ortam Ölçümleri

Cihaz ayarları kontrol edilir.
Ölçüm süresi en az 30 saniye olmadır. Tavsiye edilen süre 1 dk olmalıdır. Gürültü kaynaklarının etkilerine göre bu süre daha da artırılabilir.
Ölçüm tamamlandığında, ölçüm noktasındaki elde edilen veriler kaydedilir.
Diğer ölçüm noktasına geçilir.

REFERANS DOKÜMANLAR

TS 2607 ISO 1999:2005 Akustik – İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini
TS EN ISO 9612- Akustik Çalışma Ortamında Maruz KalınanGürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi içinPrensipler
TS 2673- Akustiksel Gürültünün Ölçülmesi ve İnsan Üzerinde Etkilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik