BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Gıdaya Temas Eden Malzeme Analizleri

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
gida temas

Gıda ile Temas Eden Ürünler
Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi:
Plastik: Polimerizasyon, kondensasyon polimerizasyonu, katılım polimerizasyonu veya diğer benzer işlemlerle düşük molekül ağırlıklı moleküler bileşikleri ya da doğal makromoleküllerin kimyasal değişimi ile elde edilen
organik makromoleküler bileşikleri ifade eder. Silikonlar ve diğer benzer makromoleküler bileşikler de plastik olarak kabul edilmektedir. Diğer bileşikler veya maddeler bu tür makromoleküler bileşiklere eklenebilir.Plastik olarak değerlendirilmeyen madde ve malzemeler: Verniklenmiş veya verniklenmemiş rejenere selüloz film, elastomerler ile doğal ve sentetik kauçuklar, plastiklerin eklenmesi ile modifiye edilmiş veya edilmemiş kağıt ve mukavva, mikrokristal vakslar ve/veya sentetik parafin vakslar dahil olmak üzere parafin vakslar ve bu vaksların birbirleri ile ve/veya plastiklerle oluşturdukları vaks karışımlarından elde edilen yüzey kaplamaları plastik olarak değerlendirilmez.

Migrasyon testleri; etiket bilgisindeki kullanılacak en yüksek sıcaklık ve çalışılmakta olan plastik madde veya malzemeler temasın öngörülen en kötü temas koşullarının karşılığı Tablo 3’ de belirtilen süre ve sıcaklıklardan seçilerek yapılır. Bu nedenle, plastik madde veya malzemeye tablodan alınan iki veya daha fazla süre ve sıcaklık kombinasyonlarını kapsayacak bir gıda ile temas uygulaması amaçlanıyorsa; migrasyon testi test örneği, aynı gıda benzerinden parça kullanılarak numuneye uygun öngörülen tüm uygulanabilir en kötü durumlara sırayla tabii tutularak yapılır.
Tüm gıda tipleri ile temasta bulunan madde ve malzemeler:
İkinci bölümde belirtilen, daha şiddetli olarak kabul edilen test koşullarında testler, aşağıda verilen gıda benzerleri kullanılarak, herbir gıda benzeri için plastik madde veya malzemeden yeni bir test örneği alınarak yapılır.

  1. % 3 asetik asit sulu çözeltisi (ağırlık/hacim)
  2. % 10 etil alkol sulu çözeltisi (hacim/hacim)
  3. Rektifiye zeytinyağı (benzer D)

Paketleme / Seramik Ürünleri Toplam Kurşun, Kadmiyum, Krom ve Civa Miktarının Tayini:
Atomik absorbsiyon spektroskopisi, gaz halindeki ve temel enerji düzeyinde bulunan atomların, UV ve görünür bölgedeki ışığı absorblaması ilkesine dayanır. Işıma şiddetindeki azalma ortamda absorbsiyon yapan elementin derişimi ile doğru orantılıdır. Oda sıcaklığında uyarılmış enerji düzeyindeki atom sayısı, temel enerji düzeyindeki atom sayısının yanında ihmal edilebilecek kadar azdır. Bu nedenle temel enerji düzeyindeki atom sayısının toplam atom sayısına eşit olduğu kabul edilebilir. Yani absorpsiyon miktarı temel düzeydeki atom sayısına bağlıdır.
Gaz haline getirilmiş atomların elektromanyetik ışımayı absorblaması sonucunda sadece elektronik enerji düzeyleri arasında bir geçiş söz konusudur. Bu neden ile atomların absorpsiyon ve de emsiyon spekturumları dar hatlardan oluşmuştur. AAS her elementin bir çok absorbiyon hattı vardır. Bunların içinden rezonans hat olarak isimlendirilen ve ışımanın dalgaboyunun, temel enerji düzeyine geçerken yaydığı ışımanın dalgaboyuna eşit olduğu hat seçilir.
AAS eser miktardaki metallerin (ppm,ppb düzeyde) nicel analiz için kullanılmaktadır. Öncelikle analizi yapılacak örneğin çözeltisi hazırlanır. Hangi metalin analizi yapılacak ise cihaza o metalin oyuk katot lambası takılır. Standartlar hazırlanarak metalin absorbans yaptığı dalgaboyunda okuma yapılarak standart eğrisi hazırlanır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi AAS ile mineral tayini yönteminde verilmektedir.
Arsenik, antimon, kalay, selenyum, bizmut ve kurşun gibi uçucu elementlerin analizi için cihaza hidrür sitemi denilen özel bir sistem yerleştirilir. Bu sistemde elementler gaz halindeki hidrürlerine dönüştürülürler. Hidrür oluşturabilmek için çinko metali ile hidroklorik asit tepkimesi sonucunda elde edilen hidrojen, analizi yapılacak element ile tepkimeye sokulur.
Civa ise oda sıcaklığında buharlaşan bir element olduğu için civa analizinde ise soğuk buhar yöntemi adı verilen bir sistemde atomlaştırılır. Çözeltiye indirgeyici bir reaktif (Sn2+) eklenerek civa iyonu civa metaline indirgenir. Çözelti içerisinden sabit hızla hava geçirilerek civa buharı kuartz camdan yapılmış absorpsiyon hücresine gönderilir.