BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

UV Işığına Dayanım Testi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PLASTİKLER UV IŞIĞINA DAYANIM TESTİ
PLASTİKLEŞTİRİCİLER (PLASTİFİYANLAR)
Plastikleştiriciler, plastik işleme karışımlarına eklenen ve son ürün olan plastik eşyanın fiziksel ve mekanik özelliklerini değiştiren kimyasal maddelerdir.
Is ıve basınçla biçimlendirmede plastiğin akışınıve işlenebilirliğini kolaylaştıran, kırılganlığınıazaltan, esnekliğini arttıran dolgu maddeleri olan plastikleştiriciler; plastik ile uyumlu olmalı, çok iyi karışabilmeli ve yapıiçinde kalabilmelidir.
Yaygın kullanılan plastikleştiriciler;dioktil ftalat, dibutil ftalat, diizooktil ftalat
PEKİŞTİRİCİve DAYANIM ARTIRICILAR
Bu katk ımaddeleri plastiklerin mekanik, elektriksel ve ısısal özelliklerini etkiler,boyut kararlılığınısağlar, bazıhallerde de maliyetin düşürülmesine yardımcıolurlar.
Asbest lifi, cam lifi,seramik lifi ve mika parçacıkları: mekanik dayanımıarttırırlar, boyut kararlığısağlarlar özellikle hassas ölçülerin eldesi ve uzun süre çalışacak plastik ürünlerin yapımında kullanılırlar. Ayrıca ısıl iletkenliği düşürürler.
Kalsiyum ve baryum karbonatlar, talk, kaolen vb.:Ürün maliyetini düşüren katkımaddeleri aşırıoranda kullanılmadıkça mekanik dayanımıözellikle aşınma dayanımınıarttırır ve ısıiletkenliğini düşürür.
Metal ve grafit tozları: Özel amaçlar için kullanılacak plastiğe ilave edildiklerinde belirli oranda iletkenlik verirler örn.statik elektriğin istenmediği yer döşemeleri malzemeleri gibi.
RENKLENDİRİCİLER
Plastik malzemenin görünümüne estetik etki, renklenme ile sağlanır. Plastik reçinenin yapısına ve kullanma amacına göredeğişik renklendiriciler kullanılır.
Renklendiricilerveya plastik boyar madeler saydam veya opak olarak boyamak üzere 2 ye ayrılır.
Plastik renklendirici aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: Ürün içinde çok iyi dağılalmalıve homojen görünüm vermeli ve ürünüetkili bir şekilde boyayabilmelidir,
Plastik malzeme ile uyumlu olmalıdır,plastiğin özelliğini bozmamalı,
Biçimlendirme süresince bozulmamalıdır,
Gün ışığına (UV ışığına) dayanmalıdır,
Yıkanabilmeli yani yıkama ile boya çıkmamalı,
Zehirsiz olmalıdır.
Plastik renklendiriciler ürünüsaydam yada opak olarak boyamak üzere iki türde hazırlanır.
Saydam olarak kullanılan renklendiriciler, organik kaynaklıazo ve anilin sınıfıkimyasal maddelerdir.
Saydam renklendiricinin kırılma indisi, plastiğin kırılma indisine yakın olmalıdır.
Opak renklendiriciler ise organik ve inorganik kaynaklıolabilirler.
Renklendirici kullanım oranlarırenklendirici özelliği ve plastik türüne bağlıolsa da genellikle sıvırenklendiriciler %0.5-1.0, toz halindeki renklendiriciler ise %0.1-0.25 oranında plastik karışımına ilave edilirler.
Beyaz renk için; titan dioksit, baryum sülfat, çinko oksit,
Gümü şrengi için; incealüminyum tozu, •Sar ırenk için; titan sarısı, krom sarısı, kadmiyum sarısı,
Mavi renk için; krom yeşili, •K ırmızırenk için; kadmiyum kırmızısı, demir 2 oksit,
Siyah renk için; karbon siyahı,
Par ıltılıgörünüm elde etmek için; mika, kurşun karbonat kullanılır.
YAĞLAYICILAR (LUBRİKANTLAR)
Yağlayıcılar veya kaydırıcılar, işlenmesi sırasında makinede akışını kolaylaştırır ve nihai ürünün kalıptan kolay çıkarılmasınısağlar.
Başka bir deyişle, polimerikmaddelerin katıve ergimişhaldeki akışkanlıklarınıkolaylaştıran ve ergimişpolimerin makinelerin değişik yerlerine yapışmasınıönleyerek, plastiklerin işlenmesini kolaylaştıran katkımaddelerdir.
İçve d ışyağlayıcılar olarak 2 ye ayrılırlar.
İçyağlayıcılar; örn.metalik sabunlar, poliglikoller ve sentetik vakslar vb.
İçyağlayıcılar plastik karışımının viskozitesini azaltırlar,
Dışyağlayıcılar; örn.baryum, kalsiyum vb. gibi dışkaydırıcılar plastik karışımıile sonsuz vida arasındaki sürtünmeyi azaltırlar.
Yağlayıcılar, genellikle %0.1-3.0 oranında ilave edilirler, daha fazla ilave edilmeleri durumunda hem karışım ısıetkisiyle bozunabilir hem de nihai ürünün mekanik özelliklerinde azalma gözlenir.
ANTİSTATİKLER
Plastiklerin işlenmesi sırasında veya kullanımlarısırasında, dielektriközellikleri nedeniyle statik elektrik birikimi olur.
Biriken bu elektrik elektriksel şok, yanma veya patlamaya ve malzeme üzerinde toz, kir vb. yabancımaddelerin birikmesine neden olur.
Antistatikkatkımaddeleri;toplanan elektriksel yükün bırakılmasını sağlar, elektrostatik yüklenmeyi önleyen nem çekici ve tercihen iyonize olan bileşiklerdir.örn.gliserin esterler
Kar ışıma ilave edilen antistatik maddenin plastik ile uyumlu , kalıplamaya işlemine ve ısıya dayanıklıolmasıgerekmektedir.
Antistatik maddeler; doğrudan doğruya granül içine ilave etme yada yüzeysel püskürtme işlemi ile uygulanır.
Genelde plastiğin cinsine ve antistatik maddenin özelliklerine göre %0.1-2 oranında ilave edilirler.
UV STABİLİZATÖRLERİ
UV stabilizatörleri (metal deaktivatörler) yada ultraviyole ışın dengeleyiciler;
UV etkisiyle zamanla plastiğin solmasıve görünümünün bozulmasınıönlemek yada azaltmak içinilave edilirler.
Malzeme yapısınıetkileyerek çekme dayanımının düşmesine neden olurlar.
UV stabilizatörleri, ürününkimyasal değişimine neden olabilecek enerjiyi, ısıya dönüştürecek şekilde soğurur ve bu enerjinin dağılmasınısağlar.Ve, nihai parça kısa dalgalıUV ışınlarına dayanıklıhale gelir.
UV stabilizatörlerinin renksiz ve zehirli olmamasına dikkat edilmelidir.
İlave edildiği plastiğin çeşidine bağlıolarak %0.5-2.0 oranında kullanılırlar.
UV stabilizatörlerine örnek olarak aril esterler, tetrametilpiperidin, benzoik asit esterleri verilebilir.

Plastik Malzemelerde UV Işığına Dayanım Testi için aşağıdaki standartlar kullanılmaktadır.
TS EN ISO 4892-1 Plastikler-Laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları-Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN ISO 30013 Lastik ve plastik hortumlar-Laboratuvar ışık kaynağına maruz bırakma yöntemleri- Renk, görünüş ve diğer fiziksel özelliklerdeki değişimin tayini
TS EN ISO 4892-2 Plastikler-Laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları-Bölüm 2: Ksenon ark lambası
TS EN ISO 4892-3 Plastikler-Laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları-Bölüm 3: Floresan uv lambaları
TS EN 1297 Esnek levhalar-Su yalıtımı için- Çatı su yalıtımı için bitüm, plastik ve kauçuk levhalar- Uv ışıması, yüksek sıcaklık ve su kombinasyonuna uzun süreli maruz bırakma ile suni yaşlandırma metotları
TS 8106-4 ISO 4892-4 Plastikler-Laboratuvar ışın kaynaklarına maruz bırakma metotları-Bölüm 4: Açık alevli karbon ark lambaları

 

http://www.ftalat.com

http://www.fitalat.com

http://www.azoboyar.com

http://www.tekstiltesti.com

http://www.tekstiltestleri.com

http://www.hasliktesti.com

http://www.hasliktestleri.com

http://www.fizikseltestler.com

http://www.ekolojiktestler.com

http://www.deritesti.com

http://www.deritestleri.com

http://www.kumastesti.com

http://www.kumastestleri.com

http://www.otomotivtestleri.com

http://www.otomotivtesti.com

http://www.tekstillaboratuvari.com

http://www.kalitesertifikasi.com

http://www.kalitesertifika.com