BT Corporate - шаблон joomla Оригами

UAC Mühendislik

Asansör Muayenesi

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren sabit, ve yataya 15 dereceden fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup; insanlar, insan ve yükler, kabine ulaşılabiliyorsa, yani bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabin içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş insanları ve yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibat.
Yıllık kontrol: Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak periyodik kontrolü.
Periyodik Kontrol: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre Kaldırma Ekipmanlarının 3 aylık Periyodik Kontrolleri
Takip kontrolü: Asansör yıllık kontrolü neticesinde, tespit edilen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılan gözetim kontrolünü
Bakım firması: Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamında asansörlerde aylık bakım ve servis hizmeti konularında bina sorumlusu ile sözleşme imzalamış olan asansör monte eden veya onun yetkili servisi.
Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişi.
İlgili idare: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer kurum ve kuruluşları,
Asansör kuyusu: Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk; genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlanmıştır.
Beyan Hızı: Asansörün tasarımlandığı, metre/saniye olarak ifade edilen kabin hızı değeri.
Beyan Yükü - Ağırlığı: Asansörün tasarımlandığı yük değeri.
Dengeleme Ağırlığı: Kabin ağırlığının tümünü veya bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yaptıran kütle. (Tasarımcı tarafından belirlenir.)
Hız regülatörü: Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibatını çalıştıran bir düzen.
Direk Tahrikli Asansör: Silindir veya pistonu, kabin veya kabin iskeletiyle direkt olarak bağlantılı olan hidrolik asansör.
Endirek Tahrikli Asansör: Piston veya silindiri, taşıma organları (halatlar, zincirler) vasıtasıyla kabin veya kabin iskeletiyle bağlı olan hidrolik asansör.
Etek (Ayak Koruyucu): Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.
Güvenlik Tertibatı: Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan, mekanik bir tertibat.
İskelet: Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.
Kabin: Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası.
Karşı Ağırlık: Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütle.
Kaymalı Güvenlik Tertibatı: Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.
Kılavuz Raylar: Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları.
Kilit açılma bölgesi : Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge.
Tampon: Hidrolik veya yaylarla (veya benzeri tertibatla) frenlemeyi sağlayan, hareket yolu sonundaki esnek bir durdurucu engel.
Zincirli Asansör: Zincirli asansör, sürtünme dışı yollarla tahrik edilen, zincir veya halatla asılı asansör.

Sürtünme Tahrikli Asansör: Tahrik sistemi askı halatlarıyla tahrik kasnağı kanalları arasındaki sürtünme kuvvetine dayanan asansör.

Seviyeleme: Durak seviyesinde durma hassasiyetini iyileştiren bir sistem.

Otomatik Seviyeleme: Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.
Makara Dairesi: Tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaraların bulunduğu, hız regülatörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.
Makine Dairesi: Makina veya makinaların ve/veya ilgili donanımın bulunduğu oda.
Seviyeleme: Durak seviyesinde durma hassasiyetini iyileştiren sistem.
Sürtünme Tahrikli Asansör: Tahrik sistemi askı halatlarıyla tahrik kasnağı kanalları arasındaki sürtünme kuvvetine dayanan asansör.
Hidrolik Servis Asansörü: Kaldırma işi, hidrolik sıvısını kabini direkt veya endirekt olarak etkileyen bir kaldırıcıya sevk eden ve elektrikle tahrik edilen bir pompa vasıtasıyla gerçekleşen servis asansörü.
Aşağı yön valfı: Kabinin aşağı yönde hareketini sağlayan hidrolik devresinde bulunan, elektrikle kumanda edilen bir valfi.
Boru kırılma valfı: Önceden belirlenen yönde büyük bir akışın neden olduğu basınç farkı ayarlanan bir değeri aştığında otomatik olarak kapanan bir valf.
Debi sınırlama valfı: Giriş ve çıkışı daraltılmış bir kesitle birbirine bağlı olan valf.
Geri dönüşsüz valf: Akışa bir yönde izin veren bir valf.

ASANSÖR MUAYENE İŞLEMİ:
Asansör Yıllık Periyodik Kontrolleri:
Asansörün monte edildiği ve kullanıma açıldığı tarih itibarıyla zorunlu uygulamada olan yönetmeliklerin ve/veya standartların gereklilikleri doğrultusunda asansörün yıllık kontrolü yapılır. Muayene Mühendisi tarafından standardın gerektirdiği ve aşağıda belirtilen deney ve kontroller gerçekleştirilerek, asansörün periyodik kontrolünü yapar
Muayene Mühendisi muayene esnasında daha önce kendisine belirtilmiş olan kapsam için ilgili kontrol formu, standart, gerekli ölçüm aletlerini ve UAC MÜHENDİSLİK tarafından verilen tanıtıcı kimlik kartı yanında bulundurur.
Asansör uygunluk muayeneleri için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan 14.Ağustos.2012 tarih ve 28384 numaralı Tebliğ Ek I ve EKII örnek alınarak hazırlanan Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol Formu ve/veya Elektrik Asansör Periyodik Kontrol Formunu yanında bulundurarak formlarda mevcut başlıkların kontrollerini ilgili standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
MUAYENE:
Asansöre ait muayene ve testler muayene mühendisi tarafından gerçekleştirilir. Muayene Mühendisi muayeneye başlamadan evvel gerekli güvenlik önlemlerini almalı, alınmasını sağlamalı, gerekli uyarı ve ikaz tabelalarını kişilerin kolaylıkla görebileceği yerlere yerleştirmelidir.
1.Muayene Mühendisi muayeneye başlamadan evvel muayenesi gerçekleştirilecek asansörün:
-Markası, Modeli ve Seri Numarası
-Montaj Yılı
-Makine ve Motorunun seri numarası
-Beyan yükü ve beyaz hızı
-Çalışma yüksekliği (Seyir mesafesi), durak sayısı, durak kapısı sayısını
-Kumanda cinsi
-İlgili standart / yönetmelik
-Bakım firmasının türü (montajcı, yetkili servis), Adı, Adresi, Yetkili ad- soyadı
-Bakım firmasının muayeneye eşlik edip etmediği
-Bakım sözleşmesinin varlığı, yetkili servis sözleşmesi ve TSE yeterlilik belgesi not edilir.
2.Asansör Kuyu, Kuyu Alt Boşluğu ve Kuyu Üst Boşluğu Kontrolü:
3.Makine ve Makara Dairesi Kontrolü.
4.Kabin ve Kat Kapılarının Kontrolü.
5.Kabin Kontrolü
6.Kabin Üstü Kontrolü
7.Karşı Ağırlık - Dengeleme Ağırlığı – Askı Tertibatı Kontrolü
8.Regülatör Kontrolü
9.Kılavuz raylar ve tamponların Kontrolü
10.Güvenlik Tertibatının Kontrolü
-Gerekli uyarı işaretlemeleri, talimatların varlığının kontrolü
-Fren ve ekipmanlarının kontrolü
-Sviçlerin kontrolü
-Tahrik sisteminin, motorun kontrolü
-Elektrik sisteminin kontrolü
-Hidrolik sistemin kontrolü
-Aşırı Yük fonksiyon testi ( Beyan yükünün %10 fazlası ile gerçekleştirilir)
Yıllık veya 3 aylık kontrol aşamasında yapılacak deneyler, tekrarlamadan kaynaklanan aşırı yıpranma veya asansörün güvenliğini azaltacak gerilimlere sebep olmamalıdır. Bu durum özellikle güvenlik tertibatı ve tamponlar gibi elemanlar için geçerlidir. Bu elemanlarla deney yapılırsa, deney kabin boşken ve düşük hızlarda yapılmalıdır.
Muayene Elemanı tarafından, muayene sonuçları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayınlanan 14.Ağustos.2012 tarih ve 28384 numaralı Tebliğ EK III örnek alınarak hazırlanan FR-M-029 Asansör Periyodik Kontrol Raporu doldurulur ve bina sorumlusuna, ilgili idareye ve bakım firmasına iletilir.

ETİKETLEME:
Yıllık kontrolü yapılan her asansöre, , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 28384 sayılı Tebliğin EK IV’te yer alan formata uygun olacak şekilde kırmızı veya sarı veya yeşil renkli zemin üzerine, gerekli açıklamaların siyah renkli olarak yapıldığı bir bilgi etiketi iliştirilir. Bilgi etiketi, kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda butonunun etrafına ve ana durakta yer alan kumanda düğme panelinin yanına iliştirilir.
Etiketlerin renklerine göre kullanılma kriterleri aşağıdaki gibidir:
Yeşil Etiket: Uygun olan asansöre iliştirilir
Sari Etiket: Kabul edilebilir seviyede risk oluşturan uygunsuzlukların tespit edildiği asansöre iliştirilir.
Kırmızı Etiket: can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği asansöre iliştirilir.
Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansör, tespit edilen uygunsuzluklar giderilinceye kadar kullanım dışı bırakılması amacıyla ilgili idareye Teknik Yönetici tarafından bildirilir. Kırmızı renkli bilgi etiketi yapıştırılmış asansör, uygunsuzlukların giderilmesini takiben, takip kontrolü, muayene mühendisi tarafından gerçekleştirilir.
Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde mevcut uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair kontroller, söz konusu kontrolü takip eden ilk yıllık kontrolde yapılır. Mevcut uygunsuzlukların giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda ise asansöre kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir
Yıllık kontrolü yapılan her asansör, bilgi etiketi üzerinde yer alacak olan bir kimlik numarası ile tanımlanır ve etiketler üzerinde UAC MÜHENDİSLİK ’e ilişkin iletişim bilgileri bulunur.
Yıllık kontrole nezaret eden bakım firmasının, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri sağlamadığının tespit edilmesi durumunda, bina sorumlusu, ilgili idare ve hizmet denetimi için asansörün bulunduğu ildeki bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüğü bilgilendirilir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun bakım firması ile sözleşme imzalanmasını teminen ilgili idare adına bina sorumlusuna otuz gün süre verilir. Bu süre sonunda, bina sorumlusu tarafından asansörün yıllık kontrolüne ilişkin herhangi bir talep yapılmaması durumunda, asansörün kullanım dışı bırakılmasını sağlamak üzere ilgili idare bilgilendirilir
Muayenesi gerçekleştirilen asansörler Asansör Yıllık Kontrol Listesine Teknik Müdür tarafından eklenir. Bu Liste her yıl Ocak ayı sonu itibariyle sonunda ilgili idarye ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığa iletilir.

Asansörün Üç Aylık Periyodik Kontrolleri:
Muayene Mühendisi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün gerektirdiği deney ve kontrolleri gerçekleştirilerek, asansörün üç aylık periyodik kontrolünü yapar. Muayene Mühendisi muayene esnasında daha önce kendisine belirtilmiş olan kapsam için ilgili kontrol formu, standart, gerekli ölçüm aletlerini ve UAC MÜHENDİSLİK tarafından verilen tanıtıcı kimlik kartı yanında bulundurur.
Asansör uygunluk muayeneleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak hazırlanan Hidrolik Asansör Periyodik Kontrol Formu ve/veya Elektrik Asansör Periyodik Kontrol Formunu yanında bulundurarak formlarda mevcut başlıkların kontrollerini gerçekleştirir.

MUAYENE:
Asansöre ait muayene ve testler muayene mühendisi tarafından gerçekleştirilir. Muayene Mühendisi muayeneye başlamadan evvel gerekli güvenlik önlemlerini almalı, alınmasını sağlamalı, gerekli uyarı ve ikaz tabelalarını kişilerin kolaylıkla görebileceği yerlere yerleştirmelidir.
Muayene Elemanı tarafından, muayene sonuçları Asansör Periyodik Kontrol Raporu doldurulur firma yetkilisine iletilir.